Published: 2024-01-25

Convolutional Neural Network Approach for Early Skin Cancer Detection

Roshani Raut, Niraj Gavali, Prathamesh Amate, Mihir Ajay Amode, Shraddha Malunjkar, Pradnya Borkar (Author)

01-14

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.646

Blockchain-Based Medical Record Sharing in Healthcare IoT: Building Trust and Transparency through Secure Provenance Tracking

Satish V. Kakade, Bhavana Tiple, Arun S. Sansuddi, Mahadeo D. Kokate, Mahendra M Alate, Suhas Chavan (Author)

43-52

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.650

GAN-Enhanced Medical Image Synthesis: Augmenting CXR Data for Disease Diagnosis and Improving Deep Learning Performance

Prakash Patil, Sarika T. Deokate, Amol Bhoite, Sashikanta Prusty, Abhijeet Bholaji Patil, Purva Mange (Author)

53-61

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.651

Optimizing Resource Allocation in Cloud for Large-Scale Deep Learning Models in Natural Language Processing

Gauri Dhopavkar, Rashmi R. Welekar, Piyush K. Ingole, Chandu Vaidya, Shalini Vaibhav Wankhade, Bharati P. Vasgi (Author)

62-77

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.652

Neural Networks and Cyber Resilience: Deep Insights into AI Architectures for Robust Security Framework

Sukhvinder Singh Dari, Komal Umare Thool, Yogesh D. Deshpande, Mithun G Aush, Vivek D. Patil, Shailesh P. Bendale (Author)

78-95

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.653

Robotic Process Automation in Cyber Security Operations: Optimizing Workflows with AI-Driven Automation

Dharmesh Dhabliya, Gauri Ghule, Deepti Khubalkar, Ravindra K Moje, Pranali S. Kshirsagar, Shailesh P. Bendale, (Author)

96-105

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.654

A Decentralized Approach to Threat Intelligence using Federated Learning in Privacy-Preserving Cyber Security

Nitin N. Sakhare, Raj Kulkarni, Nuzhat Rizvi, Devashri Raich, Anishkumar Dhablia, Shailesh P. Bendale (Author)

106-125

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.658

Temporal Intelligence in AI-Enhanced Cyber Forensics using Time-Based Analysis for Proactive Threat Detection

Dharmesh Dhabliya, Satish N. Gujar, Ritika Dhabliya, Gurunath T. Chavan, Aarti Kalnawat, Shailesh P. Bendale (Author)

126-146

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.659

Design and Development of Neuroevolutionary Algorithms for Cyber Security and Optimizing AI Models through Genetic Programming

Dharmesh Dhabliya, Araddhana Arvind Deshmukh, Riddhi R. Mirajkar, Bireshwar Ganguly, Shilpa Sharma, Shailesh P. Bendale, (Author)

147-163

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.662

Improving Rainfall Prediction Accuracy Using an LSTM-Driven Model Enhanced by M-PSO Optimization

Bhushankumar Nemade, Ravita Mishra, Pravin Jangid, Sujata Dubal, Vinayak Bharadi, Vikas Kaul (Author)

164-180

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.664

Generative Adversial Network Approach for Cartoonifying image using CartoonGAN

Roshani Raut, Anita Devkar, Pradnya S. Borkar, Radha Deoghare, Sapna Kolambe (Author)

181-191

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.666

Realtime Anomaly Detection in Healthcare IoT: A Machine Learning-Driven Security Framework

Vaishali V. Raje, Shalini Goel, Sujata V. Patil, Mahadeo D. Kokate, Dhiraj A.Mane, Santosh Lavate (Author)

192-202

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.700

Towards a Holistic Approach to Chronic Disease Management: Integrating Federated Learning and IoT for Personalized health Care

Dipika R. Birari, Kalyan Devappa Bamane, Pratik Bibhishan Kamble, Tanaji Anandrao Dhaigude, Ravindra B.Shendge, Aarti Dandavate (Author)

15-22

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.647

Explainable AI-Powered IoT Systems for Predictive and Preventive Healthcare - A Framework for Personalized Health Management and Wellness Optimization

Uddhav T. Kumbhar, Rajesh Phursule, V. C. Patil, Ravindra K Moje, Omkar R. Shete, Madhuri A. Tayal (Author)

23-31

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.648

Federated Learning in Real-Time Medical IoT: Optimizing Privacy and Accuracy for Chronic Disease Monitoring

Dhairyashil Patil, Shalini Goel, Sharmishtha K. Garud, Mahadeo D. Kokate, Abhijeet Nashte, Priyanka Rane (Author)

32-42

DOI: https://doi.org/10.52783/jes.649